Pilloxa

ANVÄNDARVILLKOR OCH INTEGRITETSPOLICY

I. ANVÄNDARVILLKOR

1. Användarvillkor

Dessa användarvillkor gäller för Pilloxa ABs applikation Pilloxa (”Pilloxa App”), läkemedelsdosett Pilloxa (“Pillboxa Box”) gemensamt (”Pilloxa”), webbplats www.pilloxa.com (”Webbplatsen”). Läs igenom villkoren noga! Genom att ansöka om ett Pilloxa-konto via Pilloxa App godkänner Du dessa villkor och accepterar att vara bunden av dem. Pilloxa AB ber Dig även att ta del av Pilloxa ABs nedanstående Integritetspolicy. Om du inte godkänner villkoren kan du inte ha ett Pilloxa-konto.

2. Information om oss

Pilloxa AB, organisationsnummer: 559019-3354, Adress: Sankt Eriksgatan 48E, 112 34 Stockholm

3. Kontakt

E-post: info@pilloxa.com

4. Pilloxa-konto

Ett Pilloxa-konto ger tillgång till applikationen Pilloxa App samt till Pillbox. Pillbox mäter med hjälp utav sensorer innehållet i produktens dosfack. Därefter skickas denna information vidare till Pilloxa ABs servrar för lagring samt finns tillgänglig i Din Pilloxa App när kontot är aktivt. I Pilloxa App får Du påminnelser när Du har glömt att ta dina läkemedel. Du har även en uppdaterad läkemedelslista samt kan se statistik på hur Du tidigare har tagit Dina läkemedel.

5. Åldersgräns

Du måste vara 18 år för att ha ett Pilloxa-konto.

6. Hur man ansluter sig

Du kan enbart använda Pillbox genom att ha ett användarkonto som skapas i Pilloxa App. Du laddar hem Pilloxa App via Google Play (för Android) eller App-store (för Iphone). Sök efter Pilloxa!

7. Användning av Pilloxa

Resultaten som visas i Pilloxa App är endast avsedda att användas som en indikator av Ditt hälsotillstånd och informationen ska endast ses som upplysande. Pilloxa AB fri- skriver sig således uttryckligen från allt ansvar för fel och skador och lämnar inga garantier (varken uttryckliga eller underförstådda) beträffande hälsoinformationen. Vid minsta tvekan om Ditt hälsotillstånd rekommenderar Pilloxa AB att Du alltid kontaktar Din läkare eller 112 vid nödfall.

8. Sparande av data

Din data sparas krypterat och så långt som möjligt avidentifierat på Pilloxa ABs säkra servrar enligt state of the art, där persondata är helt skiljd från följsamhetsdata i separata databaser och servrar, både fysiskt och logiskt. Din rätt till datasäkerhet och personlig integritet är av yttersta vikt för oss på Pilloxa AB och nyckeln som kopplar ihop Din persondata och följsamhetsdata är noga kontrollerad. Pilloxa AB kommer aldrig ge ut data som kan kopplas till Dig som individ till tredjepartsaktörer utan Ditt tidigare godkännande. Vill Du få ett utdrag av all Din data hos Pilloxa AB eller ta bort Din data från Pilloxa ABs servar kan Du kontakta Pilloxa AB direkt på info@pilloxa.com.

9. Godkännande

I och med godkännandet av Användarvillkoren godkänner Du att Dina anonymiserade data kan komma att användas i andra samarbeten med tredjeparts aktörer och/eller i forskningssyfte i enlighet med gällande regler för personuppgifter och kliniska studier. Om Du till annan än Pilloxa AB lämnar ett mer omfattande eller vidsträckt godkännande, gäller sådant godkännade även till förmån för Pilloxa AB.

10. Produktgaranti och reklamation

Pilloxa AB garanterar att Pilloxa fungerar under en period om två år. Garantin gäller förutsatt att Pilloxa har använts enligt Pilloxa ABs anvisningar. Uppstår fel under garantitiden måste Du meddela/reklamera Pilloxa AB inom skälig tid från det att felet uppkom. Pilloxa AB kommer efter att ha mottagit meddelandet informera Dig om Pilloxa ska ersättas eller repareras. Reklamation görs genom att fylla i reklamationsblanketten HÄR. Vidare kontaktuppgifter till Pilloxa AB anges i punkt 1 ovan.

11. Befrielsegrunder

Om fullgörandet av Pilloxa ABs åtaganden väsentligen försvåras eller förhindras på grund av omständighet som Pilloxa AB inte kunnat råda över, såsom exempelvis arbetskonflikt, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad författning, myndighetsingripande samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestationen och befrielse från skadestånd och andra påföljder.

12. Meddelanden

Meddelanden till Pilloxa AB ska skickas till info@pilloxa.com. Meddelanden till Dig skickas (i) till den e-postadress eller postadress som Du angivit eller (ii) genom publicering på Webbplatsen.

13. Immateriella rättigheter

Pilloxa AB äger de upphovsrättsliga och andra immateriella rättigheterna till Pilloxa, Webbplatsen, Pilloxa App, Pillbox och allt material som publiceras på Webbplatsen och Pilloxa. Du får för personligt bruk skriva ut en kopia och ladda ned utdrag av sidor från Webbplatsen. Du får däremot inte använda någon del av vårt upphovs- och immaterialrättsligt skyddade material för annat ändamål utan att först inhämta Pilloxa ABs skriftliga medgivande. Genom användningen av Pilloxa ger Du Pilloxa AB rätt att inhämta och använda citat från kommentarer angående Pilloxa AB, Pilloxa och/eller Pilloxa app/Pillbox som Du lämnar på Webbplats, blogg eller socialt medium.

14. Tillägg och ändringar

Pilloxa har rätt att från tid till annan göra tillägg till och ändringar av dessa Användarvillkor. Du är bunden till de villkor som gällde vid den tidpunkt Du godkände användandet av Pilloxa, såvida inte Pilloxa AB meddelar Dig om ändringar eller tillägg och Du inte inom 60 dagar från den dag sådant meddelande skickades, meddelar oss om att Du inte accepterar sådana ändrade villkor, varvid Ditt användade av Pilloxa omedelbart upphör från den tidpunkt Pilloxa AB mottog Ditt meddelande.

15. Tillämplig lag och tvist

Dessa villkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt. Om tvist föreligger mellan Pilloxa AB och Dig ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom överenskommelse. Om parterna inte kan enas kan tvisten avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden (”ARN”) i den mån ARN är behörig att pröva frågan. Du kan kontakta ARN via ARNs Webbplats www.arn.se eller per post genom att skicka brev till Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm. I annat fall avgörs tvist av allmän domstol i Sverige.

II. INTEGRITETSPOLICY

1. Information om personuppgiftsbehandling (Privacy Policy)

Pilloxa AB värnar om Din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda Dina personuppgifter på bästa sätt. Det är Pilloxa ABs målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper Dig bl.a. att förstå vilken slags information Pilloxa AB samlar in om Dig, och hur den används, i samband med att Du använder vår produkt, vår webbplats (www.pilloxa.com), vår applikation Pilloxa App eller på annat sätt delar med Dig av Dina uppgifter till oss.

Genom att godkänna denna policy så samtycker Du till behandling av dina personuppgifter enligt nedan. I syfte att förbättra våra tjänster kan även ytterligare uppgifter än de som anges nedan komma att samlas in, i så fall kommer vi att informera Dig om denna insamling.

Pilloxa AB (”Pilloxa”/ ”vi”), org.nr. 559019-3354, med adressen Sankt Eriksgatan 48E, 112 34 Stockholm, info@pilloxa.com, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av Dina personuppgifter.

2. Ändamålen för och användningen av de uppgifter vi samlar in

Vi kommer att behandla de personuppgifter som Du lämnar till oss i syfte att administrera Dina uppgifter, tillhandahålla våra tjänster och fullfölja våra åtaganden gentemot Dig som användare. Pilloxa AB kommer inte att dela med sig av Dina personuppgifter till någon tredje part utan Ditt tillstånd, frånsett de särskilda situationer som anges i denna Integritetspolicy. De personuppgifter som Pilloxa AB behandlar är bland annat Ditt namn, e- postadress, födelsedatum, kön, medicinlista och data om Din följsamhet samt eventuella övriga personuppgifter Du lämnar till oss i samband med registreringen av Ditt konto. Avidentifierad information om hur du använder tjänsten kan komma att samlas in automatiskt i syftet att förbättra tjänsten och hitta eventuella brister.

Dina personuppgifter kan även komma att användas för samarbeten med tredjepartsaktörer och/eller kliniska studier. Sådan användning sker endast efter att Du samtyckt till detta och Dina uppgifter kommer då att samlas in till vår server. Uppgifterna anonymiseras och används dessa samarbeten i avidentifierad form. Insamlingen möjliggör gränsöverskridande samarbeten och har som mål att ge forskare ett bättre underlag för att utveckla läkemedel, produkter och metoder för att vinna kampen mot världens sjukdomar. Detta kan även innebära samkörning med andra register och att Dina personuppgifter överförs till andra bolag inom Pilloxa-koncernen i ovan nämnda syften i enlighet med gällande lagar och regler.

De personuppgifter vi samlar in kan även i övrigt komma att delas med andra bolag inom Pilloxa koncernen eller våra samarbetspartners. Vi kan även komma att dela med oss av dina personuppgifter om detta krävs enligt lag eller förordning, eller i syfte att skydda eller försvara Pilloxa, våra samarbetspartners eller användares rättigheter.

3. Säkerhetsåtgärder

Skyddet av Din personliga integritet är viktig för oss. För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi därför vidtagit flera säkerhetsåtgärder: Vi garanterar en adekvat skyddsnivå för Dina personuppgifter genom att enbart behandla Dina personuppgifter inom EU/EES. Vi ingår också avtal med våra samarbetspartners rörande deras behandling av Dina personuppgifter. Våra anställda har strikta instruktioner att hantera alla personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Pilloxa är skapat för att koppla isär dina personuppgifter och alla uppgifter om din följsamhet till medicinering och hur du använder produkten. Detta åstadkoms genom att data avidentifieras och placeras i helt åtskilda databaser där kopplingen däremellan är noga skyddad och åtkomst är noga övervakad. Pilloxa AB har brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket, känsliga uppgifter överförs alltid i krypterad form.

4. Dina rättigheter

Genom att registrera Dig som användare sparar vi Dina uppgifter så länge Du är registrerad användare hos Pilloxa AB och i den mån det behövs för en viss tid därefter, exempelvis för fullgörande av våra åtaganden mot andra. Du kan när som helst avregistrera Dig som användare. När avtalet mellan oss har upphört lagrar vi Dina uppgifter i 3 år. Detta gör vi för att Du ska kunna få fortsatt tillgång till Din data om Du skulle vilja använda produkten igen. Om Du inte vill ha sådan tillgång kan Du, under förutsättning att Du anger Ditt lösenord, begära att Dina uppgifter ska raderas så snart vår kundrelation avvecklats genom att maila oss på info@pilloxa.com. Om Du inte har varit aktiv användare på tre år raderas Dina uppgifter. Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om Dig hos oss, oavsett hur dessa samlats in. Om Du vill ha sådan information ska Du lämna in en skriftlig begäran med angivande av Ditt lösenord till oss. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post och kan alltså inte skickas per e-post, se adress ovan.

Om dina personuppgifter behandlas i strid med gällande personuppgiftslagstiftning har Du rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av personuppgifterna.

Pilloxa är ett medicintekniskt system utvecklat för att mäta, analysera och presentera data via Pilloxa App i en smartphone för hemanvändare. Av detta skäl så finns inom ramen för produktens CE-godkännande inte möjlighet att få sina rådata nedladdade i någon annan form än det som presenteras för användaren i sin smartphone. Efter att abonnemanget avslutats sparar vi den data som presenteras i Pilloxa App i våra säkra servrar under tre år för att ge möjlighet för kunder att åter dra nytta av sin data vid en framtida nyanvändning av produkten. För forskningsprojekt där rådatan ska användas i forskningssyfte, i enlighet med gällande regler för kliniska studier, kontakta Pilloxa AB för vidare diskussion.

5. Uppdateringar

För att säkerställa att vår behandling även i fortsättningen är i överensstämmelse med gällande lagstiftning kan denna policy komma att uppdateras. Vi förbehåller oss därför rätten att när som helst uppdatera och/eller ändra denna policy. Ta därför för vana att återkomma till denna policy, särskilt innan Du registrerar ett användarkonto hos oss. Datumet för den senaste uppdateringen av denna policy uppges längst ner i denna policy.

6. Information om cookies

På Webbplatsen används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på Webbplatsen.

Det finns två typer av cookies: 1) en permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. 2) en sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionscookies försvinner när Du stänger din webbläsare.

Pilloxa AB använder cookies för att förbättra Webbplatsen för besökaren t.ex. genom att anpassa Webbplatsen efter besökarens önskemål, val och intressen, och säkerställa att besökaren loggat in på Webbplatsen och därigenom slipper logga in på varje ny sida denne besöker. Permanenta cookies används för att lagra Dina eventuella personliga inställningar hos Pilloxa AB.

Genom att använda Webbplatsen samtycker du till behandlingen av cookies enligt vad som sägs här. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att Du får en fråga varje gång Webbplatsen försöker placera en cookie på Din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Vidare kan Du när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk.

Observera att om Du väljer att inte acceptera cookies kan funktionaliteten komma att begränsas på vissa webbsidor t.ex. dina personliga inställningar.